Thông tin tài liệu


Title: BG Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Vân
Phạm, Minh Ái
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1537
Appears in Collections:Khoa cơ bản
ABSTRACTS VIEWS

112

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • BG Nhung nguyen ly co ban cua chu nghia Mac Lenin HP1.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)