Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu cảm biến chất lỏng kiểu tụ điện cho ứng dụng cảm nhận thay đổi môi trường trong kênh dẫn
Authors: Nguyễn, Đắc Hải
Nghd.: PGS.TS Chử Đức Trình
Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/HVCNBCVT/1513
Appears in Collections:Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TT LATS Nguyen Dac Hai 2016.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.