Thông tin tài liệu


Title: Kỹ thuật âm thanh
Authors: Vũ, Văn Coóng
Bá, Thu Hiền
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1249
Appears in Collections:Khoa Đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

33

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • 2_Slide bai giang_Ky thuat am thanh.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,85 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)