Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu định cỡ mạng truy nhập vô tuyến trong mạng di động thế hệ thứ 4 LTE
Authors: Nguyễn, Văn San
Nghd.: TS Dư Đình Viên
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1003
Appears in Collections:Ngành Kỹ thuật Điện tử
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TTLV Nguyen Van San.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)