Thông tin tài liệu


Title: Quản trị kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông
Authors: Trần, Thị Thập
Issue Date: 2010
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/453
Appears in Collections:NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
ABSTRACTS VIEWS

59

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • Quan tri kinh doanh va DV BCVT.TTThap.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)