Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Hoàng, Trọng Minh; Nguyễn, Thanh Trà; Dương, Thị Thanh Tú; Phạm, Anh Thư (2022)

  • Bài giảng được bố cục thành 5 chương như sau: Chương 1 - Tổng quan về thiết kế và hiệu năng mạng – khái quát các vấn đề liên quan tới lĩnh vực thiết kế mạng, trong đó tập trung trình bày các nguyên lý và giai đoạn thiết kế mạng. Chương 2 – Phân tích yêu cầu thiêt kế mạng – trình bày các quá trình phân tích yêu cầu bao gồm xác định, thu thập và đánh giá các yêu cầu đối với mạng. Chương 3 – Thiết kế mạng logic – trình bày các thành phần kiến trúc mạng và cách phát triển kiến trúc mạng logic. Chương 4 – Thiết kế mạng vật lý – trình bày các bước thiết kế vật lý của phương pháp thiết kế mạng từ trên xuống: lựa chọn công nghệ và thiết bị cho thiết kế mạng. Chương 5 – Kiểm thử và đánh giá hiệu năng – trình bày các bước cuối cùng trong thiết kế mạng: kiểm thử, đánh giá và tối ưu ...