Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Phạm, Minh Ái; Phạm, Thi Khánh (2021)

  • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học sẽ giúp cho người học hiểu một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, đồng thời mở rộng một số nội dung có liên quan. Trên cơ sở đó giúp cho người học hiểu được cơ sở lý luận của đường lối chiến lược, sách lược của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình kiên trì, giữ vững định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam