Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Subject
Date issued

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Bài giảng


  • Authors: Nguyễn, Hoàng Anh; Đặng, Ngọc Hùng (2022)

  • Bài giảng gồm 10 chương: Chương 1 giới thiệu và hướng dẫn cài đặt môi trường Python trên máy tính cá nhân và chạy chương trình Python đầu tiên Chương 2 lưu thông tin vào các biến và làm việc với văn bản và giá trị số. Chương 3 giới thiệu về Danh sách (list). Danh sách có thể chứa bao nhiêu thông tin tùy thích vào trong một biến, cho phép làm việc với dữ liệu một cách hiệu quả. Chương 4: sử dụng câu lệnh rẽ nhánh (if). Câu lệnh rẽ nhánh phản hồi một cách nếu các điều kiện nhất định là đúng và phản hồi theo một cách khác nếu những điều kiện đó điều kiện không đúng. Chương 5 giới thiệu cách sử dụng từ điển của Python. Chương 6 ghi nhận thông tin đầu vào của người dùng để cho chương trình có tương tác. Chương 7: viết hàm. Hàm là cách gọi một khối mã để thực thi một nhiệm vụ ...