Thông tin tài liệu


Title: Sinh ca kiểm thử theo cặp cho mô hình đặc trưng có ràng buộc số
Authors: TS.Đỗ Thị Bích Ngọc
Ngô, Thị Lan Hoa
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông
Abstract: Luận văn kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Sinh ca kiểm thử dựa trên cây đặc trưng; Chương 2: Cây đặc trưng có ràng buộc số và sinh ca kiểm thử theo cặp; Chương 3: Cài đặt và thử nghiệm
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/3265
Appears in Collections:Ngành Khoa học máy tính
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tóm tắt lận văn.pdf
      Restricted Access
    • Size : 724,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)