Thông tin tài liệu


Title: Vấn đề chống thông tin xấu độc trên Internet tại Việt Nam từ tháng 01/2021 - 05/2021
Authors: TS. Trần, Đức Lai
Ngô, Thị Thu Hằng
Issue Date: 2021
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
Abstract: Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến thông tin xấu độc và mức độ ảnh hưởng của chúng trên Internet: Khái niệm thông tin xấu độc; đặc điểm của thông tin xấu độc; thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc và mức độ ảnh hưởng của thông tin xấu độc trên Internet trong giai đoạn nghiên cứu đề tài. ● Đánh giá mức độ ảnh hưởng của thông tin xấu độc đối với công chúng trên Internet trong giai đoạn từ tháng 01/2021 - 05/2021. ● Đề xuất một số giải pháp giảm thiểu và ngăn chặn sự lan tỏa của thông tin xấu độc trên Internet.
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2465
Appears in Collections:Ngành Truyền thông đa phương tiện
ABSTRACTS VIEWS

118

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • B17DCTT030.Ngô Thị Thu Hằng.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)