Thông tin tài liệu


Title: Artificial Intelligence By Example
Authors: Denis Rothman
Issue Date: 2020
Publisher: Packt Publishing
Description: Second Edition
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2255
Appears in Collections:OER - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

75

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:


Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)