Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Hạnh;  Advisor: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh (2021)

  • Nội dung khóa luận gồm 3 chương: CHƯƠNG I: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. CHƯƠNG II: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam CHƯƠNG III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam