Search

Current filters:
Current filters:
Refine By:

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Trần, Thị Thơ;  Advisor: GS.TS. Bùi, Xuân Phong (2021)

  • Khóa luận tốt nghiệp được kết cấu thành 3 chương: • Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh. • Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư SEMES. • Chương 3: Biện pháp hoàn thiện Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư SE