Search

Current filters:

Current filters:

Refine By:

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Minor thesis


  • Authors: Trần, Thảo Vân;  Advisor: TS. Nguyễn, Thị Vân Anh (2021)

  • Nội dung chính của bài luận gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp. Chương 2.. Thực trạng kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON . Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TERATRON.