Thông tin tài liệu


Title: Giáo trình Kỹ thuật đồ họa
Authors: Trịnh, Thị Vân Anh
Issue Date: 2018
Publisher: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/2098
Appears in Collections:CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ABSTRACTS VIEWS

1778

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
  • GT Ky thuat do hoa-đã chuyển đổi-đã gộp.pdf
      Restricted Access
    • Size : 5,39 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)