Thông tin tài liệu


Title: Quản trị văn phòng
Authors: Phạm, Thị Minh Lan
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện công nghệ Bưu chính Viễn thông
URI: http://dlib.ptit.edu.vn/handle/HVCNBCVT/1844
Appears in Collections:Khoa Quản trị kinh doanh
ABSTRACTS VIEWS

35

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • quan trị van phong.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Xin lỗi! Thư viện chưa thể cung cấp tài liệu bạn yêu cầu vì bạn không thuộc đối tượng phục vụ tài liệu số dạng toàn văn. Bạn có thể tham khảo bản in của tài liệu này tại Phòng đọc Thư viện (Tầng 1 - Nhà A3 hoặc gửi email yêu cầu về địa chỉ: ilc@ptit.edu.vn)