Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính (60.48.01.01) (85)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Danh sách tài liệu trong bộ sưu tập

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 85

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Mạnh Kiên;  Advisor: GS. TS. Từ Minh Phương (2020)

 • Nội dung luận văn được chia thành 3 chương như sau: - CHƯƠNG 1: Bài toán tìm kiếm thông tin và các phương pháp biểu diễn văn bản: Trình bày tổng quan về bài toán tìm kiếm thông tin và các phương pháp biểu diễn văn bản phục vụ tìm kiếm, tìm kiếm thông tin. - CHƯƠNG 2: Ứng dụng biểu diễn văn bản bằng mạng nơ-ron sâu trong tìm kiếm văn bản pháp quy: Giới thiệu về bài toán tìm kiếm văn bản pháp quy, trình bày phương pháp biểu diễn văn bản sử dụng mạng nơ-ron sâu. - CHƯƠNG 3: Thử nghiệm và đánh giá: Mô tả quá trình xây dựng bộ dữ liệu và so sánh, đánh giá hiệu quả của mô hình đề xuất so với các phương pháp khác

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Công Hòa;  Advisor: TS. Phan Thị Hà (2020)

 • Chương 1: Tổng quan về bài toán điểm danh tự động Nội dung chính của chương 1 là tìm hiểu khái quát về xử lý ảnh và bài toán nhận dạng khuôn mặt. Chương 2: Tìm hiểu về học sâu và mô hình mạng nơron tích chập Nội dung chính của chương 2 là tìm hiểu tổng quan về học máy, Học sâu, mô hình mạng nơron tích chập (CNN) cũng như cách hoạt động, cấu trúc và việc huấn luyện của mô hình mạng nơron tích chập. Chương 3: Nhận dạng khuôn mặt ứng dụng cho bài toán điểm danh tự động Nội dung chính của chương 3 là trình bày chi tiết các bước xây dựng hệ thống điểm danh tự động dựa trên nhận dạng khuôn mặt

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Lê Long;  Advisor: PGS. TS. Nguyễn, Mạnh Hùng (2020)

 • Chương 1: Giới thiệu tổng quan về hệ thống chatbot, kiến trúc high-level và các thành phần cơ bản của AI chatbot, một số nền tảng và ứng dụng của chatbot. Chương 2: Nghiên cứu một số kĩ thuật được sử dụng trong chatbot, tìm hiểu về Rasa Framework. Chương 3: Trình bày về quá trình xây dựng chatbot trả lời thông tin khách sạn, thực nghiệm và đánh giá các kết quả