Browsing by Author Đào, Mạnh Ninh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • BAI GIANG LSĐ 2021.pdf.jpg
 • Bài giảng


 • Authors: Đỗ, Thị Diệu; Đào, Mạnh Ninh (2021)

 • Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam được biên soạn thành một tập bài giảng với mục đích giúp người học hiểu rõ về đối tượng, phương pháp, chức năng của môn học. Đồng thời, tập Bài giảng cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc giành độc lập tự do tiến tới xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Tập bài giảng cũng cung cấp những luận cứ khoa học để chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng giúp người học thêm tin tưởng vào công cuộc đổi mới đất nước. Tập bài giảng theo đúng khung chương trình và kết cấu nội dung của Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn. Tập bài giảng bao gồm:...

 • DE CUONG KTCT.pdf.jpg
 • Đề cương môn học


 • Authors: Đào, Mạnh Ninh (2020)

 • + Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống, cơ bản về đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường, giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường. + Sinh viên nắm được những kiến thức về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam, những nội dung cơ bản về công nghiệp hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam.

 • DE CUONG LICH SU DANG.pdf.jpg
 • Đề cương môn học


 • Authors: Đào, Mạnh Ninh (2020)

 • Cung cấp những kiến thức có tính hệ thống, cơ bản về đối tượng, phương pháp và chức năng của môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam (1920-1930); sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945- 1975); trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tiến hành công cuộc đổi mới (1975-2018).